Беларуская мова. 3 клас. Тэма ўрока: Утварэнне дзеясловаў прошлага часу з дапамогай суфіксаў -ў, -л (2-я гадзіна)

План-канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе.

Утварэнне дзеясловаў прошлага часу

Тэма ўрока: Утварэнне дзеясловаў прошлага часу з дапамогай суфіксаў -ў, -л (2-я гадзіна)

Мэты ўрока:

1. Вучыць адрозніваць дзеясловы прошлага часу, вызначаць іх род і лік; практыкаваць у вызначэнні ліку дзеясловаў цяперашняга і будучага часу;

2. Вучыць назіраць за моўнымі з’явамі, устанаўліваць значэнне незнаемых слоў з дапамогай слоўніка, вылучаць і асэнсоўваць лінгвакраіназнаўчую інфармацыю тэксту;

3. Фарміраваць навыкі самакантролю за вымаўленнем;

4. Развіваць фанематычны слых, маўленне, памяць;

5. Выхоўваць пачуццё адказнасці за ўласныя паводзіны ў прыродзе.

Ход урока

I. Арганізацыйны момант

ІІ. Праверка дамашняга задання

— Назавіце лік і род выпісаных дзеясловаў.

— Як вызначыць лік дзеясловаў?

— У дзеясловаў якога часу можна вызначыць лік і род?

— Як вызначыць лік і род дзеясловаў прошлага часу?

— Прывядзіце прыклады дзеясловаў прошлага часу мужчынскага, жаночага, ніякага роду.

— З дапамогай якіх суфіксаў утвараюцца дзеясловы прошлага часу? У чым адрозненне ад рускай мовы?

ІII. Замацаванне

1) — Паслухайце тэкст пра хлопчыка і скажыце, ці сапраўды ён любіў кветкі?

Ранняй вясной, калі яшчэ ляжаў снег, Васілёк знаходзіў пралескі. Дзівіўся: ноччу патрэскваў мароз, а днём на прагаліне, каля самай гурбы, цвіла пралеска. Паступова снег растаў усюды, нават у лясных ямах. Васілёк назбіраў ландышаў. Потым далучыў да іх некалькі каліўцаў фіялак, блакітных званочкаў, жоўтага падбелу, ружовай медуніцы. Букет атрымаўся прыгожы. Любіць Васілёк кветкі.

Паводле I. Сіняўскага.

— Якія словы былі незразумелыя? Адшукайце іх у слоўніку.

— Чаму дзівіўся Васілёк, калі знаходзіў пралескі?

— З якіх вясновых кветак сабраў букет Васілёк?

— Ці згодныя вы, што Васілёк любіць кветкі?

— Чаму першыя веснавыя кветкі непажадана збіраць?

— Што б вы параілі Васільку?

— На слых выпішыце з тэксту дзеясловы прошлага часу, вызначце іх лік і род, абазначце суфікс. (Настаўнік чытае тэкст па адным сказе, вучні называюць дзеясловы.)

2) — Прачытайце верш.

Не на жарт стара..ся Лёня,

Пілава.. і габлява…

Адмысловыя шпакоўні

Ён для птушак змайстрава…

М. Чарняўскі.

— Якія словы былі незразумелыя? Знайдзіце іх значэнне ў слоўніку. Ці супала значэнне з тым, якое вы меркавалі?

— Вызначце часціну мовы, лік і род слоў, у якіх прапушчаны літары. Растлумачце іх правапіс.

— Спішыце. Растлумачце арфаграмы.

— Выдзеленыя словы разбярыце па складзе.

3) — Ці ведаеце вы, што значыць «хутар», «жыць на хутары»?

— Паслухайце тэкст.

Госці з хутара

Вярнуліся з выраю шпакі. Адна сям’я не знайшла ў вёсцы прытулку. Яна пасялілася ў дупле старой ліпы на ўскрайку лесу. Але жыць ім там адным сумна, як на хутары. Кожны дзень яны прылятаюць на наш двор. Тут шпакі збіраюць шматкі пакулля, анучкі, nepe і нясуць да сваей ліпы. 3 гэтага яны ладзяць сабе гняздо. Трэба было зімой зрабіць яшчэ адну шпакоўню і замацаваць яе на бярозе. А я не здагадаўся!

Паводле X. Жычкі.

— Каго аўтар назваў гасцямі з хутара?

— Што значыць «знайсці прытулак»?

— Устанавіце значэнне слова пакулле па тлумачальным слоўніку.

— Дзе пасялілася шпачыная сям’я?

— Чаму ім было сумна?

— Аб чым пашкадаваў аўтар?

— Запішыце пад дыктоўку першыя 3 сказы (тлумачальная дыктоўка). На слых знайдзіце дзеясловы ў сказах, якія я прачытаю, вызначце іх час і лік. (Настаўнік чытае выдзеленыя сказы.)

Развіццё маўлення!

— На колькі частак можна падзяліць тэкст?

— Пра што будзе гаварыцца ў кожнай частцы?

Вусны падрабязны пераказ тэксту паводле плана, прапанаванага настаўнікам і змешчанага на дошцы.

План

1. Не знайшлі прытулку.

2. Сумна жыць на хутары.

3. Трэба было зрабіць шпакоўню.

Сама- і ўзаемаацэнка вымаўлення вучняў.

4*) — Паслухайце словы беларускай народнай песні.

Сасонка

А хто ж, хто сасонку гэту ў лесе сеяў?

Ой, засеяў яе ветрык, што над хатай вее.

А хто ж, хто сасонку напаіў вадзіцай?

Ой, паілі яе сытна росы і крыніцы.

А хто ж, хто сасонку грэў у сонным боры?

Агравала яе сонца з-пад нябесных гораў.

А хто ж, хто сасонку выхаваў з зярняці?

Выхавала яе гэта наша зямля-маці.

З народнага.

— Якія сказы па мэце выказвання ўжыты ў творы?

— Як вымаўляюцца пытальныя сказы? (Настаўнік раздае вучням лісты паперы з надрукаванымі асобнымі радкамі верша. Вучні, якія іх атрымалі, павінны ў правільнай паслядоўнасці ўзнавіць тэкст. Астатнія вучні ацэньваюць іх вымаўленне.)

— У кожным радку знайдзіце дзеяслоў прошлага часу. Вызначце яго лік, род і назавіце зычны ў суфіксе (вусна).

IV. Дамашняе заданне

З верша «Маміны рукі» П. Пранузы на с. 107 падручніка па літаратурным чытанні выпісаць дзеясловы прошлага часу, вызначыць лік, абазначыць суфікс.

V. Вынік урока

— З дапамогай якіх суфіксаў утвараюцца ў беларускай мове дзеясловы прошлага часу?

— Які зычны ў суфіксе дзеясловаў прошлага часу мужчынскага роду?

Поўны спіс урокаў>>>>

Наступныя ўрокі беларускай мовы:

Правапіс не з дзеясловамі

Правапіс дзеясловаў на -цца, -ся (1)

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Видео-курс: как заплести волосы, секреты причесок

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Забирайте БЕСПЛАТНО!
Ребенок и компьютер. Как сохранить здоровье ребенка? Как научиться писать стихи?
Здесь можно найти информацию быстро
Платные услуги
стихи на заказ, акростихи на заказ
  тексты на заказ
Буквоед
Группа ВКонтакте
Автор блога Татьяна Саксон

Яндекс.Метрика