Беларуская мова. 3 клас. Тэма ўрока: Утварэнне дзеясловаў прошлага часу з дапамогай суфіксаў -ў, -л (1-я гадзіна)

План-канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе.

Утварэнне дзеясловаў прошлага часу з дапамогай суфіксаў -ў, -л. 3 клас

Тэма ўрока: Утварэнне дзеясловаў прошлага часу з дапамогай суфіксаў -ў, -л (1-я гадзіна)

Мэты ўрока:

1. Вучыць утвараць дзеясловы прошлага часу, вызначаць іх род і лік;

2. Вучыць устанаўліваць значэнне незнаемых слоў з дапамогай слоўніка;

3. Фарміраваць навыкі кантролю за вымаўленнем;

4. Развіваць фанематычны слых, маўленне, памяць;

5. Выхоўваць пачуццё замілавання роднай прыродай, павагу да працы.

Ход урока

I. Арганізацыйны момант

ІІ. Праверка дамашняга задання

(практ. 203) Выразнае чытанне верша вучнямі.

— Хто такі пасол?

— Чаму аўтар называе бусла паслом?

— Што робіць бусел у Афрыцы?

— Чаму словы Афрыка і Алжыр напісаны з вялікай літары?

— Назавіце сінонім і антонім да слова дужы.

— Прачытайце выпісаныя вамі дзеясловы і назавіце іх лік, а ў прошлым часе яшчэ і род.

— Знайдзіце ў вершы спалучэнні назоўніка з прыметнікам. Вызначце іх лік (вусна).

ІII. Новы матэрыял

1) — Якога часу бываюць дзеясловы?

— Як вызначыць час дзеяслова?

— Як вызначыць род дзеяслова прошлага часу?

— Сёння мы будзем вучыцца правільна утвараць дзеясловы прошлага часу. Размяркуйце дзеясловы, якія я буду называць, у тры слупкі:

мужчынскі род        жаночы род         ніякі род

Сеяла, бараніў, араў, садзіла, капёла, расцвіло, узышло, выспела (збожжа), касіў, палола, зграбаў, каласавала (жыта), жалі.

— Якое слова нельга запісаць ні ў адзін слупок? Чаму?

— Прачытайце дзеясловы першага слупка. Вызначце ў іх часткі слова.

— Які суфікс маюць дзеясловы прошлага часу мужчынскага роду ў беларускай мове? А ў рускай?

— Які канчатак маюць дзеясловы мужчынскага роду?

(Аналагічна словы 2-га і 3-га слупка).

Развіццё маўлення!

На якую тэму гэтыя словы?

— У якой паслядоўнасці ідуць названыя сельскагаспадарчыя работы? Раскажыце, хто і калі іх выконвае.

IV. Замацаванне

1) — Пра якую птушку гаварылася ў дамашнім практыкаванні? Што вы пра яе ведаеце?

— Па слоўніку вызначце значэнне слова каўнер.

— Каго называюць землямерам?

— Паслухайце верш-загадку.

Даўганогі землямер

Схапіў жабу за каўнер,

Па траве павалачыў,

У канаве намачыў,

Вострым носам дзеўбануў,

Уздыхнуў і — праглынуў.

В. Вітка.

— Пра каго ён? Па якіх прыметах здагадаліся? Прыдумайце назву.

— Выпішыце на слых дзеясловы. Вызначце іх час, лік і род.

— Змяніце кожны дзеяслоў па родах і ліках (вусна).

— З дапамогай якога суфікса ўтварыліся дзеясловы мужчынскага роду, жаночага роду, ніякага роду?

— Словы схапіў і павалачыў разбярыце па складзе.

2) — Прачытайце. Слоў якой часціны мовы не хапае?

… жыццё ў цёплай вадзе возера. … залацістыя карасікі. … па паверхні жук-вадамер. На шырокім лісце нерухома … зялёная жабка. Над ей … рознакаляровы матылёк. Возера … сваім жыццём.

Словы для даведак: кіпець, плаваць, слізгаць, за-стыць, кружыцца, жыць.

— Падбярыце са слоў для даведак дзеясловы па сэнсе, пастаўце іх у прошлы час. Прачытайце тэкст, які атрымаўся. Запішыце. Над дзеясловамі пазначце лік і род.

3) — Дапамажыце іншаземцу правільна вымавіць па-беларуску. (Настаўнік вымаўляе па адным сказе, наўмысна выдзяляючы памылковае вымаўленне. Вучні вусна выпраўляюць памылкі, паўтараюць сказ правільна.)

Я прыехал у Беларусь. Тут прыгожа. Мне спадабался музей у Белавежскай пушчы. Тут я ўбачіл, як людзі дапамагаюць дзікім жывёлам. Потым я паехал, у Мінск. Па дарозе я глядзел на шыкоўную беларускую прыроду. Я паабяцал беларускім сябрам, што на наступнае лета прыеду ў Беларусь.

Развіццё маўлення!

— Пра які помнік вы расказалі б іншаземцу? План адказа:

1. Дзе знаходзіцца помнік.

2. У гонар якіх людзей ці падзей пастаўлены.

3. Як ушаноўваецца памяць аб людзях ці падзеях, якім прысвечаны помнік.

V. Дамашняе задание

З верша «Будзь верны» П. Броўкі на с. 89 падручніка па літаратурным чытанні выпісаць дзеясловы прошлага часу, вызначыць лік і род.

VІ. Вынік урока

— З дапамогай якіх суфіксаў утвараюцца дзеясловы прошлага часу?

— У чым адрозненне ад рускай мовы?

Усе распрацоўкі урокаў >>>>>>

Наступныя урокі беларускай мовы:

Утварэнне дзеясловаў прошлага часу з дапамогай суфіксаў -ў, -л (2-я гадзіна)

Правапіс не з дзеясловамі

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Видео-курс: как заплести волосы, секреты причесок

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Забирайте БЕСПЛАТНО!
Ребенок и компьютер. Как сохранить здоровье ребенка? Как научиться писать стихи?
Здесь можно найти информацию быстро
Платные услуги
стихи на заказ, акростихи на заказ
  тексты на заказ
Буквоед
Группа ВКонтакте
Автор блога Татьяна Саксон

Яндекс.Метрика