Беларуская мова. 3 клас. Тэма ўрока: Правапіс дзеясловаў на -цца, -ся (2-я гадзіна)

План-канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе.

Правапіс дзеясловаў 3 клас

Тэма ўрока: Правапіс дзеясловаў на -цца, -ся (2-я гадзіна)

Мэты ўрока:

1. Выпрацоўваць навык правільнага напісання дзеясловаў на -цца, -ся;

2. Фарміраваць уменне ставіць дзеясловы ў патрэбную граматычную форму і правільна ўжываць іх у вусным і пісьмовым маўленні;

3. Вучыць адрозніваць дзеясловы прошлага часу, вызначаць іх род і лік;

4. Практыкаваць ва ўстанаўленні значэнняў незнаемых слоў з дапамогай слоўніка, асэнсоўваць прыказкі;

5. Фарміраваць навыкі самакантролю за вымаўленнем;

6. Развіваць фанематычны слых, маўленне, памяць;

7. Выхоўваць павагу да працы, пачуццё замілавання роднай прыродай.

Ход урока

I. Арганізацыйны момант

ІІ. Праверка дамашняга задання

— Прачытайце дзеясловы прошлага часу, назавіце род. Які зычны ў суфіксе?

— Змяніце дзеясловы з верша, паставіўшы іх ў мужчынскім родзе. Які зычны ў суфіксе дзеясловаў прошлага часу мужчынскага роду?

III. Замацаванне

1) — Хто назіраў усход сонца? Калі, дзе і як гэта адбывалася? Раскажыце.

— Паслухайце верш, запісаны на дошцы.

Усход сонца

На ўсходзе неба грае

Пераліўным блескам,

Сыпле золата над гаем

і над пералескам.

Чуць-чуць дрогне, праліецца

Чырвань на ўсходзе —

Гэта неба ўсміхнецца

Людзям і прыродзе.

Я. Колас.

— Як вы разумееце выразы «неба грае», «сыпле золата»?

— З чым параўноўвае аўтар з’яўленне сонечных промняў на ўсходзе?

— Прачытайце верш. Знайдзіце дзеясловы. Вызначце іх час.

— Растлумачце правапіс дзеясловаў другога слупка верша.

— Спішыце другі слупок верша, падкрэсліце і растлумачце арфаграмы.

2) — Хто спрабаваў бярозавік?

— Калі і як яго збіраюць?

— Прачытайце.

Бярозавік — добры напітак. Ім ласуюцца і лясныя жыхары — дзятлы, берасцянкі, дразды. Дзятлы робяць у кары бяроз адтулінкі і п’юць з іх салодкі сок. Іншыя птушкі частуюцца з посуду.

Паводле Р. Ігнаценкі.

адтулінкі — отверстия

— Хто ласуецца бярозавікам?

— Як гэта робяць дзятлы? А як іншыя птушкі?

— А вы спрабавалі бярозавік? Які ён на смак?

— Знайдзіце ў тэксце дзеясловы, якія па значэнні з’яўляюцца сінонімамі.

— Выпішыце з тэксту словы з арфаграмамі, растлумачце іх правапіс.

— Вызначце час і лік дзеясловаў.

— Разбярыце па складзе словы лясныя, бярозавік.

3) — Утварыце сказы, прачытаўшы словы і спалучэнні слоў па стрэлках. (Калі магчымасці вучняў класа дазваляюць, можна прапанаваць самім вучням злучыць патрэбныя словы і спалучэнні слоў у слупках стрэлкамі. У гэтым выпадку стрэлкі на дошцы настаўнік не чэрціць.)

3 клас правапіс дзеясловаў

— Складзіце тэкст. Дайце яму загаловак. Запішыце.

— На што заканчваюцца дзеясловы? У чым адрозненне ад рускай мовы?

— Падкрэсліце галоўныя члены сказа.

4) Развіццё маўлення!

Як Андрэйка адпачываў

Раніцай, у нядзелю тэта сказаў:

— Нарэшце дачакаўся выхаднога дня. Прэч клопаты! Сёння я адпачываю.

I глянуў на Андрэйку:

— А ты, сынок, згодны адпачываць са мной?

— Згодны.

— Але адпачываць мы будзем з карысцю.

— Як гэта? — здзівіўся Андрэйка.

— Перш-наперш пойдзем у сад…

Апорныя словы: пасадзілі яблынькі, ускапалі градкі, пакалолі дровы, стаміліся.

— Прачытайце загаловак. Паслухайце пачатак тэксту. Як вы думаеце, пра што пойдзе гаворка? Прачытайце апорныя словы. Прыдумайце і раскажыце працяг тэксту.

—  Ці адпавядае загаловак зместу тэксту? Чаму так назвалі тэкст? Раскажыце, як вы дапамагаеце дарослым на лецішчы.

5*) — Адкажыце на мае пытанні прыказкамі.

— Каго баіцца напалоханая варона? (Напалоханая варона і вераб’я баіцца.)

— Што трэба ўмець таму, хто ўмеў памыліцца? (Умеў памыліцца, умей і паправіцца.)

— Як адгукнецца? (Як гукнеш, так і адгукнецца.)

— Паўтарыце прыказкі, выразна вымаўляйце дзясловы.

— Назавіце, на што заканчваюцца дзеясловы.

— У якіх сітуацыях можна ўжыць гэтыя прыказкі?

IV. Дамашняе заданне

Спісаць загадку на с. 117 падручніка па літаратурным чытанні, падкрэсліць дзеясловы, вызначыць іх час і лік.

V. Вынік урока

— На што могуць заканчвацца дзеясловы ў беларускай мове?

— З дапамогай якіх суфіксаў утвараюцца ў беларускай мове дзеясловы прошлага часу?

— Які зычны ў суфіксе дзеясловаў прошлага часу мужчынскага роду? У чым адрозненне ад рускай мовы?

План-канспекты ўрокаў у пач. школе

Наступныя ўрокі беларускай мовы:

Абагульненне і паўтарэнне па тэме ”Часціны мовы”

Кантрольная дыктоўка з граматычным заданнем

Чтобы не пропустить ничего, что происходит и публикуется на блоге, подписывайтесь ЗДЕСЬ. И не забудьте оставить чуть ниже свой комментарий 😉 Я ценю ваше мнение!

С уважением и любовью, Татьяна Саксон

Видео-курс: как заплести волосы, секреты причесок

Скажите спасибо, поделитесь с друзьями -

И моя благодарность останется с вами!

Оставить комментарий

Забирайте БЕСПЛАТНО!
Ребенок и компьютер. Как сохранить здоровье ребенка? Как научиться писать стихи?
Здесь можно найти информацию быстро
Платные услуги
стихи на заказ, акростихи на заказ
  тексты на заказ
Буквоед
Группа ВКонтакте
Автор блога Татьяна Саксон

Яндекс.Метрика